7ης Μαρτίου 1944 21α Νίκαια 693-102-5400
MON-FRI , 08.AM - 17.PM
info@greeksocialbank.gr
we reply in 24 hours